Hledat

Politika IMS

POSLÁNÍ

Posláním společností TTC MARCONI, TTC TELEKOMUNIKACE, TTC TELEPORT, TTC TELSYS a TTC Controls je:

  • vyvíjet, prodávat, vyrábět, instalovat a udržovat informační a komunikační systémy, zabezpečovací a signalizační zařízení, dispečerská zařízení pro energetiku, drážní segment a ostatní specifické segmenty trhu,
  • prodávat a poskytovat vybrané telekomunikační a kolokační služby; tyto služby poskytovat na úrovni nezávislého lídra trhu, s individuálním přístupem k zákazníkům, s ohledem na životní prostředí a zaměstnance,
  • zajišťovat systémovou integraci a zákaznickou podporu v oblasti ICT,
  • poskytovat zakázkovou výrobu.

VIZE

Vizí společností TTC MARCONI, TTC TELEKOMUNIKACE, TTC TELEPORT, TTC TELSYS a TTC Controls je být špičkovými trvale rostoucími a stabilními firmami přinášejícími komplexní řešení v oblasti ICT, postavených na transparentním a otevřeném přístupu vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům, a být firmami vyhledávanými pro své schopnosti nalézt a úspěšně realizovat tato řešení po celém světě i pro velmi specifické zákazníky, jako je armáda, energetika, specifické průmyslové firmy, železniční silniční a letecká doprava, zdravotnictví, civilní obrana a záchranné sbory a jiné jim podobné.

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Ve vztahu k zaměstnancům

Zaměstnanci organizace jsou její hlavní součástí a výraznou měrou rozhodují o kvalitě našich produktů a služeb. Motivujeme zaměstnance k tomu, aby pracovali kvalitně, s cílem případným neshodám předcházet a ne je následně odstraňovat.

Při náboru nových zaměstnanců prosazujeme uplatňování důsledné personální politiky.

Usilujeme o zabezpečení dobré perspektivy zaměstnanců a pracovních podmínek k maximálnímu využití jejich potenciálu a trvalému zvyšování jejich kvalifikace, vytvoříme předpoklady a zajistíme spravedlivé hodnocení zaměstnanců. Zavazujeme se respektovat právo na soukromí svých zaměstnanců a chránit jejich osobní údaje.

Prostřednictvím posilování loajality, využitím intelektuálního potenciálu zaměstnanců a systematickým

budováním jejich povědomí v oblasti moderních ICT technologií posilujeme bezpečnost jejich nakládání s informacemi.

Ve vztahu ke kvalitě a zlepšování produktů a služeb

Vysoká kvalita a konkurenceschopné vlastnosti i cena dodávaných produktů a služeb, respektující   požadavky a potřeby zákazníka, jsou prioritním zájmem naší organizace. Aktivně proto vyhledáváme oblasti prodeje a uplatnění nových produktů a poskytování komplexních služeb, které vedou k vyššímu uspokojování potřeb zákazníka a dalších zainteresovaných stran.

Péče o kvalitu je nepřetržitý proces, který je integrální součástí cesty k prosperitě naší organizace. Zavazujeme se k neustálému zlepšování, zejména formou trvalého (periodického) analyzování procesů a jejich vazeb uvnitř organizace a přijímáním preventivních i nápravných opatření včetně optimalizace organizační struktury. Nově zaváděné nebo námi vyvíjené produkty a služby posuzujeme také z hlediska zajištění bezpečnosti informací, ochrany životního prostředí a ochrany osobních údajů.

Ve vztahu k životnímu prostředí

Zajistíme, aby se environmentální přístup stal nedílnou součástí všech aktivit organizace  s primární odpovědností vedoucích zaměstnanců. Při všech svých činnostech a při používání produktů dbáme důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů na jeho jednotlivé složky.

Chceme trvale zvyšovat efektivnost systému managementu životního prostředí, environmentálního profilu podniku s důrazem na prevenci (předcházení vzniku příčin negativních vlivů podnikatelských aktivit a činností podniku na zdraví zaměstnanců a životní prostředí).

Environmentální politiku a zásady EMS budeme trvale prosazovat a sdělovat všem osobám pracujícím pro organizaci nebo jejím jménem a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Environmentální politiku budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci EMS sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

Ve vztahu k zajištění bezpečnosti informací

Usilujeme o to být důvěryhodným, stabilním a komunikativním partnerem, při tom však budeme jednoznačně uplatňovat bezpečné postupy ve vztahu k ochraně spravovaných informací.

Chráníme informační aktiva vlastní i svěřená organizaci proti všem vnitřním, vnějším, úmyslným i náhodným hrozbám, zajišťujeme kontinuitu podnikatelských činností organizace, minimalizujeme nebezpečí škod vzniklých v důsledku neoprávněného zacházení s informacemi, implementujeme preventivní opatření proti bezpečnostním hrozbám a tím snižujeme pravděpodobnost jejich vzniku i jejich potenciální dopad.

Rizika v oblasti informační bezpečnosti hodnotíme na základě postupu dokumentovaného Metodikou analýzy a zvládání rizik ISMS, pro řízení jejich akceptační úrovně uplatňujeme Paretův princip. Dále uplatňujeme striktní pravidla interní Bezpečnostní politiky, která představuje konkrétní rámec pro řízení bezpečnostních programů a cílů.

Ve vztahu k zpracování a zajištění ochrany osobních údajů

Důvěra zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců je nejhodnotnějším majetkem společností holdingu TTC. Osobní údaje proto shromažďujeme jen pro specifikované, explicitní a legitimní účely a zpracováváme zákonným, čestným a transparentním způsobem, který zaručuje ochranu individuálních práv příslušných subjektů údajů. Osobní údaje jsou omezené jen na nutný rozsah zpracování a nejsou uchovávané déle, než je nevyhnutelné.

Respektujeme všechna práva všech subjektů údajů, včetně práva přístupu ke svým údajům a práva na vymazání údajů.

K zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů jsou na základě analýzy rizik přijímána přiměřená technická a orga-nizační opatření se záměrem zabezpečit neustálou neporušenost, dostupnost, důvěrnost a pravost osobních údajů, zabránit neoprávněnému zpracování nebo změně údajů, ztrátě, zničení, neoprávněnému zveřejnění nebo zpřístupnění. Jsme připraveni bez zbytečného odkladu spolupracovat s příslušným dozorovým orgánem.

Ve vztahu k poskytování ICT služeb

Hlásíme se k základním procesům systému managementu služeb a podporujeme cíle, principy a rozvoj managementu služeb. Naší prioritou je bezpečnost poskytovaných služeb. Služby poskytujeme zavedeným a dobře fungujícím systémem založeným na procesním řízení. V nutných oblastech řízení ICT služeb stanovujeme v jednotlivých procesech SMS dílčí politiky.

Cílem je poskytování služeb v dohodnuté kvalitě požadované zákazníkem a s optimálními náklady. K dosažení těchto cílů jsou podle potřeby přijímána i nápravná a preventivní opatření. Zlepšování poskytovaných služeb dosahujeme zvyšováním kvality poskytovaných služeb, růstem spokojenosti zákazníka a růstem efektivity procesů.

ZÁVAZEK VEDENÍ

Jsme důslední v plnění legislativních požadavků, smluvních a jiných závazků ve všech oblastech IMS.

Existující postupy a procesy v organizaci podporují strategii a politiku IMS.

Představitel managementu je odpovědný za aktuálnost Politiky IMS a poskytuje podporu a součinnost při jejím prosazování.

Všichni vedoucí pracovníci organizace jsou přímo odpovědní za prosazování Politiky IMS a za zajištění, aby byly její zásady respektovány podřízenými zaměstnanci.

 

Ing. Josef Šelepa, CSc.

Ing. Jan Kuchař

Radek Majer

Ing. Jakub Laurich, MBA

Ing. Michal Brondič

ředitelé společností

10.dubna 2021